<<فروش ویژه سال درب معتقد با شرایطی خاص>>

تنها شرط این فروش خرید 5 یا بیشتر از آن 

خرید نقد : 25 درصد تخفیف در کل فاکتور

خرید با چک : 15 درصد پیش پرداخت و مابقی طی دو فقره چک 3 و 4 ماهه